bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

ROZPORZĄDZENIE PLW w sprawie określenia obszaru zagrożenia "ptasią grypą"

16.02.2021

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2021
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PUCKU
z dnia 12 lutego 2021 r.
w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem „Wysoce zjadliwej grypy ptaków” wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 10, ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 2020, 2361) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Za obszar, na którym istnieje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt „Wysoce zjadliwej grypy ptaków” uznaje się Miasto Puck, Miasto Władysławowo, miejscowości w Gminie Wiejskiej Władysławowo: Chałupy, Chłapowo, Jastrzębia Góra, Rozewie, Tupadły, miejscowość w Gminie Wiejskiej Krokowa: Parszkowo, miejscowości w Gminie Wiejskiej Puck: Błądzikowo, Brudzewo, Celbowo, Czarny Młyn, Darzlubie, Gnieżdżewo, Kaczyniec, Łebcz, Mechowo, Mieroszyno, Połczyno, Radoszewo, Rzucewo, Starzyno, Starzyński Dwór, Strzelno, Swarzewo, Werblinia, Zdrada, Żelistrzewo.

§ 2.

Nakazuje się oznakować obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z widocznym i trwałym napisem „Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa u ptaków. Obszar zagrożony” na wszystkich drogach publicznych w miejscach, w których drogi te przekraczają granicę obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz oznakowanych parkingach położonych na obszarze zagrożonym wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

§ 3.

1. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt „Wysoce zjadliwej grypy ptaków”, o których mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy i nakazy:
1) zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych;
2) zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:
a) drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi;
b) drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu;
3) zakazuje się korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu; chyba że jest to wymagane ze względów związanych z dobrostanem zwierząt w przypadku niektórych gatunków drobiu i zbiorniki te są dostatecznie chronione przed dostępem dzikiego ptactwa;
4) zakazuje się pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo; chyba że woda jest poddawana obróbce zapewniającej inaktywację wirusów grypy ptaków
5) zakazuje się wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych;
6) zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu;
7) nakazuje się zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków;
8) nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie;
9) nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
10) nakazuje się powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pucku o każdym przypadku choroby drobiu
11) nakazuje się sporządzić spis wszystkich miejsc utrzymywania drobiu.
2. Zakazy i nakazy, o których mowa w ust. 1 obowiązują do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia.

§ 4.

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oznakowanie obszaru dotkniętego chorobą należy do obowiązkowych zadań własnych gmin.

§ 5.

Rozporządzenie wykonują:
1) Burmistrz Miasta Puck
2) Burmistrz Miasta i Gminy Władysławowo
3) Wójt Gminy Puck
4) Wójt Gminy Krokowa
5) Sołtysi miejscowości gmin położonych w obszarze zagrożonym wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Puck, Miasta Władysławowo, w miejscowościach w Gminie Wiejskiej Władysławowo: Chałupy, Chłapowo, Jastrzębia Góra, Rozewie, Tupadły, w miejscowości w Gminie Wiejskiej Krokowa: Parszkowo, w miejscowościach w Gminie Wiejskiej Puck: Błądzikowo, Brudzewo, Celbowo, Czarny Młyn, Darzlubie, Gnieżdżewo, Kaczyniec, Łebcz, Mechowo, Mieroszyno, Połczyno, Radoszewo, Rzucewo, Starzyno, Starzyński Dwór, Strzelno, Swarzewo, Werblinia, Zdrada, Żelistrzewo, w powiecie puckim w ich granicach administracyjnych.

§ 7.

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku

Marek Karwacki

Opublikował: Krzysztof Renusz
Publikacja dnia: 16.02.2021

Dokument oglądany razy: 869
« inne aktualności